Warszawa

Warszawa

Pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne będą coraz powszechniejsze, nie tylko dla „zakręconych na zielono”, ale dla wszystkich chętnych w stolicy. Warszawa uczestniczy w międzynarodowym projekcie „Cities on Power”, którego celem jest promowanie wykorzystania energii odnawialnej na obszarach miejskich. Mają temu służyć narzędzia – ich opracowywanie właśnie dobiega końca — dzięki którym będzie można oszacować koszty i zyski płynące z inwestycji wykorzystujących OZE

Słoneczne dachy

Zostały opracowane dwie mapy — solarna i geotermii niskotemperaturowej. Pierwsza z nich pokazuje stopień nasłonecznienia stołecznych dachów (wyrażony w kWh/m. kw) w zależności od ich usytuowania oraz pory roku. Powstała w oparciu o statystyczne dane meteorologiczne oraz o dostępny uproszczony model 3D. Przy obliczeniach nie brano pod uwagę kąta nachylenia poszczególnych dachów tylko stopień ich nasłonecznienia z uwzględnieniem zacienienia w zależności od sąsiedztwa innych budynków.

Druga, mapa geotermii niskotemperaturowej pokazuje współczynnik mocy cieplnej ziemi (wyrażony w W/m). Sporządzona została na podstawie danych z ponad 200 archiwalnych otworów wiertniczych do głębokości 80 m od powierzchni terenu.

Na mapie przedstawiono rozkład wartości współczynnika mocy cieplnej ziemi możliwej do pozyskania przez wymienniki pionowe.

Dane przedstawione na mapie będą przydatne dla osób zainteresowanych instalacją pomp ciepła. Urządzenia te wymuszają przepływ ciepła z obszaru o niskiej temperaturze do obszaru o wyższej. Z uwagi na to, że to proces odwrotny do naturalnego, zachodzi dzięki energii dostarczanej z zewnątrz do pompy. Może ona pochodzić z medium opartego na konwencjonalnych źródłach, np. energii elektrycznej z sieci, ale może także być zasilana z ogniw fotowoltaicznych. Pompy ciepła mają dużą efektywność. Z 1 kWh energii elektrycznej uzyskuje się dzięki nim od 2 do 5 kWh energii cieplnej.

Pożyteczny kalkulator

Mapy to początek, dołączony do nich zostanie program, dzięki któremu będzie można oszacować nakłady inwestycyjne, oszczędności czyli zyski z punktu widzenia ekologicznego jak i ekonomicznego, a nawet przybliżony czas zwrotu poniesionych nakładów. Mapy i kalkulator będą dostępne na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy.

- Każdy użytkownik sam będzie określał właściwe parametry. Na początku dane wstępne czyli z jakiego roku pochodzi budynek, bo jest to związane z jego efektywnością energetyczną. Następnie dane dotyczące jego charakteru, a więc czy jest to budynek jedno lub wielorodzinny, czy też obiekt niemieszkalny (np. budynek użyteczności publicznej), jaka jest jego powierzchnia, ile energii zużywa rocznie, w jakiej cenie i skąd ona pochodzi  – mówi Magdalena Zowsik z Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

Po szczegółowych danych wstępnych wybieramy urządzenia jakie chcemy zainstalować. Oczywiście odnosimy się do map. W przypadku kolektorów słonecznych czy ogniw fotowoltaicznych – zaznaczając na mapie gdzie chcemy je zainstalować — otrzymujemy dane związane z możliwym uzyskiem energii w zależności od usytuowania budynku i związanego z tym zacienienia. W przypadku pomp ciepła kalkulator pobierze informacje o dostępnym w danym obszarze współczynniku mocy cieplnej ziemi. Po każdym dokonanym wyborze otrzymujemy szacunkowe dane dotyczące kosztów inwestycji, które możemy pomniejszyć o kwoty dotacji.

- Posługując się tym narzędziem będzie można oszacować zyski ciepła i energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz korzyści  z punktu widzenia ekonomicznego, technologicznego i ekologicznego. W tym ostatnim przypadku obliczymy o ile zmniejszymy emisję CO2 i wykorzystanie energii pochodzącej z paliw kopalnych – mówi Magdalena Zowsik.Na stronie internetowej miasta będą także podane informacje o dostępnych dotacjach, np. z Urzędu m.st. Warszawy, WFOŚiGW, czy NFOŚiGW. Program jest przeznaczony przede wszystkim dla mieszkańców Warszawy, ale mogą z niego korzystać także spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, jak i administratorzy budynków użyteczności publicznej.

Program, będzie praktycznym narzędziem umożliwiającym wykonywanie wstępnych obliczeń opłacalności inwestowania w OZE w zależności od lokalizacji, wybranej technologii czy aktualnego zaopatrzenia budynku w energię.

Europejskie doświadczenia

Projekt „Cities on Power” jest finansowany ze środków unijnych Programu dla Europy Środkowej. Uczestniczą w nim cztery miasta i regiony: Klagenfurt, Rawenna, Turyn i Warszawa. Trwać będzie do końca roku, ale wspomniane wcześniej narzędzia – obie mapy i kalkulator — będą dostępne już latem.

Oprócz tego, wszystkie uczestniczące w nim miasta mają stworzyć, posiłkując się swoimi doświadczenia i danymi oraz wymianą doświadczeń, plany rozwoju energetyki odnawialnej. Przewidziane są także warsztaty dla pracowników samorządowych, które mają wspomóc rozwijanie energetyki odnawialnej.

- Projekt nie przewidywał dofinansowania inwestycji OZE tyko przygotowania do ich instalacji. W pięciu budynkach użyteczności publicznej wykonano kompleksowe pomiary. Były to: szpital, żłobek, hala sportowa, basen i dom pomocy społecznej. Pomiary dotyczyły zużycia energii elektrycznej, cieplnej, jakości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. Analiza danych z pomiarów posłuży administratorom w podjęciu decyzji o instalacji OZE w ich budynku. Podpowie im, jakie inwestycje są niezbędne by zwiększyć efektywność energetyczną tych obiektów. W miarę możliwości finansowych miasto wesprze powstanie tych inwestycji – mówi Magdalena Zowsik.

Nie mamy ustawy o OZE, cena za energię elektryczną dla prosumentów nadal jest nieadekwatna, dla nas wszystkich coraz droższa, a ostatnie wypowiedzi premiera wskazują na to, że węgiel to dla nas – inaczej niż na świecie – paliwo przyszłości. Warszawa zdaje się wychodzić przed szereg, idąc z nurtem europejskim i światowym. Może będzie to przykład dla innych.

Powiązane