Regulamin

REGULAMIN PLEBISCYTU POD NAZWĄ „EKO-INSPIRACJA 2020”

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1. Plebiscyt pod nazwą „Eko-Inspiracja” – zwany dalej „Plebiscytem” organizowany jest przez Redakcję portalu internetowego „Ekorynek.com”, którego wydawcą jest Jacek Szczęsny New Business Look z siedzibą pod adresem: Zamienie, ul. Dawidowska, 05-515 Mysiadło NIP 1230050545, REGON 013150637 - dalej łącznie, jako „Organizator”.

§ 2. Realizując założony cel Plebiscytu, Organizator pragnie zaprezentować i zarekomendować szerokiej opinii publicznej osoby, samorządy, organizacje, fundacje i stowarzyszenia, placówki oświatowe, szkoły i uczelnie wyższe oraz firmy zaangażowane na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju, jak również proekologiczne produkty oferowane na polskim rynku. Podmioty i produkty prezentowane w plebiscycie te mają posłużyć, jako „EKO-INSPIRACJA”, czyli przykłady do naśladowania.

§ 3. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady organizacji Plebiscytu i udziału w Plebiscycie.

§ 4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za zgodny z Regulaminem przebieg Plebiscytu.

§ 5. Plebiscyt prowadzony jest na terenie całej Polski i trwa od dnia ogłoszenia wyników na stronie internetowej Plebiscytu w domenie: www.ekoinspiracja.pl(dalej „Strona Plebiscytu”), tj. od 10.10.2020 r. do 10.12.2020 r., przy czym głosowanie na nominowane firmy lub produkty odbywa się od 5.11.2020 r. od godziny 0:00 do 30.11.2020 r. do godziny 23:59:59.

§ 6. Organizator w uzasadnionej sytuacji zastrzega sobie możliwość odwołania, zmiany daty rozpoczęcia Plebiscytu lub przedłużenia czasu jego trwania.

§ 7. Plebiscyt nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540, ze zm.).

Rozdział II - Idea Plebiscytu

§ 1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureatów Plebiscytu (dalej: „Laureaci Plebiscytu”) z grona biorących udział w Plebiscycie:

1) przedsiębiorców zaangażowanych na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju;

2) podmiotów oferujących produkty o wysoce ekologicznych i innowacyjnych walorach;

3) samorządów i przedsiębiorców, fundacji lub stowarzyszeń realizujących wspólnie partnerskie projekty ekologiczne;

4) placówek oświatowych, szkół oraz uczelni realizujących projekty na rzecz ekologii, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju

5) podmiotów oferujących usługi rekreacyjno-wypoczynkowe

6) producentów ekologicznej, przyjaznej dla żywności

§ 2. Realizacja Plebiscytu jest okazją do:

1) zwiększenia świadomości młodych ludzi w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz uwrażliwienia na potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego;

2) integracji środowiska akademickiego, ekologicznego, gospodarczego oraz biznesowego;

3) nagrodzenia laureatów Plebiscytu (dalej: „Laureaci Plebiscytu”) za aktywne działania proekologiczne i zaprezentowanie ich szerokiej opinii publicznej, jako inspiracje i przykłady do naśladowania.

Rozdział III - Warunki udziału w Plebiscycie

§ 1. W Plebiscycie mogą brać udział podmioty z grona wskazanego w Rozdziale II § 1 Regulaminu, które zostaną wyłonione przez Organizatora bądź zgłoszone do Plebiscytu i zaakceptowane przez Organizatora (zwani dalej: „Nominowani”).

§ 2. Na Stronie internetowej Plebiscytu umieszczone zostaną mini profile informacyjne wszystkich Nominowanych przygotowane przez redakcję na bazie informacji i materiałów dostępnych na stronach internetowych Nominowanych lub na podstawie materiałów przesłanych przez Nominowanych bezpośrednio redakcji Ekorynek.com.

Rozdział IV - Zasady wyłaniania Laureatów Plebiscytu

§ 1. Laureaci Plebiscytu wyłaniani będą w sześciu oddzielnych kategoriach: „Firma” / „Produkt” / „Partnerstwo”/ „Edukacja” / „Wypoczynek”/ ”Eko-Żywność”.

§ 2. Liczbę Laureatów w poszczególnych kategoriach określa Redakcja portalu „Ekorynek.com.

§ 3. Wybór Laureata Plebiscytu w/w kategoriach przeprowadzą Internauci w drodze głosowania za pośrednictwem Strony Plebiscytu (określonej w Rozdziale I § 5). § 4. Laureatami Plebiscytu zostaną Nominowane podmioty lub produkty, które w danej kategorii uzyskają łącznie największą liczbę głosów oddanych w wyniku głosowania za pośrednictwem Strony Plebiscytu przez internautów.

Rozdział V - Nagrody

§ 1. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) dla Laureata Plebiscytu jest statuetka „Eko-Inspiracja 2020”.

§ 2. Laureaci Plebiscytu nie mogą żądać zamiany przyznanej im Nagrody na ekwiwalent pieniężny. Nie mogą również wymienić przyznanej Nagrody na inną nagrodę.

§ 3. Laureatom Plebiscytu przysługuje prawo rezygnacji z przyznanej im Nagrody, o czym zobowiązani są pisemnie poinformować Organizatora, jednak nie mogą zrzec się prawa do Nagrody na rzecz innego Nominowanego lub osoby trzeciej.

§ 4. Organizator zastrzega sobie także prawo do przyznania dodatkowych nagród i tytułów w Plebiscycie.

§ 5. Wręczenie Nagród przyznanych Laureatom Plebiscytu nastąpi podczas Gali Plebiscytu. W przypadku braku możliwości udziału w Gali Plebiscytu, przyznana Laureatowi Nagroda będzie do odbioru w siedzibie Organizatora w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

Rozdział VI - Odpowiedzialność Organizatora

§ 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niemożliwością powiadomienia Laureata Plebiscytu o uzyskaniu Nagrody w Plebiscycie spowodowane:

1) podaniem przez Zgłaszającego/ych niepełnego lub błędnego adresu albo innych danych kontaktowych dotyczących Nominowanego;

2) zmianą adresu siedziby/zamieszkania Nominowanego lub innych danych kontaktowych bez poinformowania o tym Organizatora.

Rozdział VII - Reklamacje

§ 1. Wszystkie reklamacje dotyczące Plebiscytu mogą być zgłaszane wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres Organizatora wskazany w Rozdziale I § 1Regulaminu - w terminie 7 dni od daty powstania podstawy do Reklamacji. Reklamacji nie można zgłosić później niż w terminie 7 dni od dnia Gali Plebiscytu. Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie zostanie rozpatrzona przez Organizatora.

§ 2. Reklamacja powinna zawierać dane Nominowanego, w tym dane kontaktowe oraz dokładnie opisany powód jej złożenia.

§ 3. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem Organizator zwróci się z prośbą do Nominowanego o takie uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.

§ 4. Reklamacje będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź zostanie sformułowana pisemnie i wysłana na adres kontaktowy podany przez Nominowanego.

§ 5. Ewentualne spory wynikające z przeprowadzenia Plebiscytu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w tym przedmiocie.

Rozdział VIII - Zasady przetwarzania danych osobowych

§ 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy określonej w § 2) Uczestników jest Organizator.

§ 2. Uczestnicy, których dotyczą w/w dane osobowe mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem.

§ 3. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych poprzez przysłanie Organizatorowi pisemnego, własnoręcznie podpisanego wniosku w tym przedmiocie.

§ 4. Organizator w celu niezbędnym do realizacji Plebiscytu, przetwarza dane osobowe i teleadresowe Nominowanego, zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane osobowe Uczestników, o których mowa w niniejszym Rozdziale, będą przetwarzane dla celów realizacji plebiscytu, w tym: wykonania przez Organizatora jego obowiązków w zakresie: przygotowania profilu internetowego Nominowanego; przeprowadzenia Głosowania i jego rozstrzygnięcia oraz rozstrzygnięcia Plebiscytu; dla celów ewentualnego postępowania reklamacyjnego; dla celów sprawozdawczości podatkowej i księgowej, statystycznych oraz promocyjnych i marketingowych Organizatora oraz Mecenasów i Partnerów Plebiscytu.

§ 5. W celu technicznej realizacji wysyłki nagród, dane Laureatów Plebiscytu zostaną przekazane firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

§ 6. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji konkursu (Regulamin) – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności http://ekorynek.com/index.php/111-info/251-polityka-prywatnosci. W celu realizacji praw – napisz wiadomość na adres e-mail: IOD@ekorynek.com

Rozdział IX - Postanowienia końcowe

§ 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Plebiscytu.

§ 2. W zakresie nieunormowanym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

§ 3. Laureaci Plebiscytu mają prawo posługiwać się tytułem: „Laureat Plebiscytu EKO-INSPIRACJA 2020” w kategorii: FIRMA, PRODUKT, PARTNERSTWO, EDUKACJA, WYPOCZYNEK, EKO-ŻYWNOŚĆ.

§ 4. Wszelkie dodatkowe zapytania prosimy kierować na adres e-mail: info@ekorynek.com