Polski Klub Ekologiczny

Polski Klub Ekologiczny

Polski Klub Ekologiczny (PKE) jest stowarzyszeniem o zasięgu ogólnopolskim istniejącym od roku 1980. PKE powstał w Krakowie, gdzie do dziś znajduje się Zarząd Główny. Zasady funkcjonowania PKE określa Statut definiujący deklarację ideową, cele i zasady działania stowarzyszenia. Statut PKE jest dokumentem obowiązującym WSZYSTKIE jednostki PKE w całym kraju.

Cele naszej organizacji:

 • uznanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej państwa,
 • ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona zwierząt, roślin i ochrona całego dziedzictwa przyrodniczego,
 • ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
 • kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji,
 • powszechna edukacja ekologiczna.

Jesteśmy członkami następujących organizacji:

 • Coalition Clean Baltic
 • Friends of the Earth
 • Koalicji Klimatycznej

PKE współpracuje również z European Environmental Bureau w Brukseli — największą europejską federacją organizacji ekologicznych (ponad 140 organizacji członkowskich).

Moja Gmina – moje miejsce na Ziemi 

„Moja Gmina – moje miejsce na Ziemi” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest podnoszenie świadomości i rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez zainicjowanie społecznej debaty nad przyszłością trzech sąsiadujących ze sobą gmin — Choczewa, Krokowej, Gniewina. Służą temu:

 • seminaria dostarczające o zrównoważonym rozwoju gmin i kształtujące umiejętności dialogu,
 • ankietyzacja mieszkańców i osób przebywających tu okresowo,
 • rozmowy face to face z ciekawymi ludźmi

Zrealizowano 6 spotkań o wspólnym tytule „Debaty przy filiżance herbaty”

Debata I  -  04.04.2014 - Zrównoważony rozwój i udział społeczny w budowaniu strategii gminDebata II  — 25.04.2014  — Jak gospodarować na terenach objętych ochroną przyrodyDebata III — 09.05.2014  — Odnawialne źródła energii. Oszczędność energiiDebata IV — 30.05.2014  — Oszczędność i pozyskiwanie energii w oparciu o lokalne możliwościDebata  V — 06.06.2014  — Gospodarka odpadami, woda, ścieki. Ochrona klimatu przed emisjamiDebata VI — 20.06.2014 - Ogród, warzywnik, lokalna żywność w gospodarstwie agroturystycznym oraz zwiedzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych

W celu sprawniejszej organizacji spotkań Gmina Choczewo udostępniła salę konferencyjną. To dobre miejsce na lokalizację spotkań ze względu na specyficzne uwarunkowania. Chociaż gmina Choczewo posiada bardzo atrakcyjną ofertę przyrodniczo-krajobrazową, ciążą na niej największe problemy gospodarcze. Lokalizacja debat ułatwiła aktywizację mieszkańców właśnie tej gminy. Na młodzieżowe debaty organizowane do południa przychodzili też gimnazjaliści z Zespołu Szkół Im. Unii Europejskiej w Choczewie. Niemniej, seminaria organizowane zgodnie z planem do końca czerwca były otwarte dla uczestników ze wszystkich trzech gmin, a także gości korzystających tu z wypoczynku.

W debatach zabierali głos:

 • włodarze Urzędów Gmin i Rad Gminnych,
 • wykładowcy z Uniwersytetu Gdańskiego (Instytutu Politologii i Wydz. Chemii), oraz z Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi,
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych:- Polskiego Klubu Ekologicznego, Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia Turystycznego Wydma Lubiatowska, Społecznego Komitetu Zrównoważonego Rozwoju w Choczewie,
 • przedstawiciele Fundacji: Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii, Fundacji Rozwoju EkoEenergetyki w Gdańsku, Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego "Spotkajmy się" Fundacji Anny Dymnej,
 • przedstawiciele FIRMY EKOPAN, produkującej roślinne oczyszczalnie ścieków i FIRMY SŁONECZNA GRUPA zajmującej się instalowaniem kolektorów słonecznych i fotoogniw.

Potencjał sąsiadujących i współpracujących ze sobą gmin

Niezwykła przyroda i zachwycające krajobrazy są tu wszędzie. O każdej porze roku można  podziwiać rozległe obszary leśne, pola, jeziora, uroki pasa nadmorskiego – kapryśne fale morskie i piaszczyste plaże. Do wędrówek zdrowotnych zachęcają łagodne warunki klimatyczne i niezwykle czyste powietrze (wskaźnikami są porosty na korze przydrożnych drzew). To atrakcyjne warunki do wypoczynku, dla wczasowiczów i turystów, rekonwalescentów oraz dogodne miejsce do uprawiania sportów, rehabilitacji osób niepełnosprawnych i seniorów. A kolejną ofertę wzbogacania rynku pracy daje słońce, wiatr i uprawy roślin energetycznych. Pozyskiwanie energii z naturalnych źródeł, oszczędza środowisko przed eksploatacją surowców, skraca czas oczekiwania na powstanie inwestycji, eliminuje import surowców do produkcji energii, kosztownych technologii oraz wysoko kwalifikowanej kadry specjalistów.

Tereny naszych gmin stanowią bazę do rozwoju: turystyki rekreacyjnej (wczasy, kolonie, obozy) turystyki zdrowotnej (sanatoria, domy opieki) sportów (wodnych, konnych, usprawniających fizycznie itd.) działalności edukacyjnej i szkoleniowej (z kursami zawodowymi dla mieszkańców), działalności rolniczej (zdrowa żywność  i  biomasa do celów energetycznych), rozproszonej działalności produkcyjnej (OZE i energetyka prokonsumencka).

Społeczność lokalna i podziały:

 • ludność napływowa — sprowadzona w ramach zasiedleń po odzyskaniu niepodległości:
 • (rolnicza – dawni pracownicy PGR-ów i przemysłowa — związana z pierwszą decyzją o budowie EJ w latach osiemdziesiątych).
 • kaszubi i mniejszość niemiecka — grupy ludności pozostałej w tych gminach po zawierusze wojennej.
 • ludność osiedlająca się tu w ostatnich latach — znacząca grupa, która pojawiła się w celu rozwinięcia działalności: turystycznej, usługowej, uruchomienia drobnej produkcji żywności czyli właściciele pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, handlowcy.
 • turyści i wczasowicze regularnie odwiedzający tereny nadmorskie — choć stanowią niestałą, za to bardzo liczną i aktywną grupę – ich pobyt, ma niebagatelny wpływ na rozwój rynku usług turystycznych, a więc znaczne wpływy z podatków do gminnej kasy.  

Nowe podziały wśród społeczności lokalnych rozpoczęły się przed czterema laty od wskazań lokalizacyjnych elektrowni jądrowej. W konsekwencji został zahamowany obrót ziemią, rozpłynęli się inwestorzy. Doprowadziło to do strat, a tym samym do ubożenie gmin i lokalnych społeczności. Merytoryczną debatę nad koncepcją rozwoju energetyki na Pomorzu zastąpiono promocją EJ, co podzieliło mieszkańców na grupy zwolenników i przeciwników tej technologii tworząc zarzewie konfliktów społecznych.

Efekty przeprowadzonych działań

Efektem naszych działań jest ożywienie dyskusji o tym, że istnieją alternatywne rozwiązania dla tradycyjnych XX wiecznych źródeł energii. To koncepcje rozwoju strategii energetycznej na miarę XXI wieku, polegające na czerpaniu energii z zasobów odnawialnych, korzystaniu z energetyki rozproszonej, ograniczaniu przesyły na dalekie odległości.

Nie trzeba się cofać do starych technologii, gdyż otwiera się perspektywa na nowe miejsca pracy — działalność prokonsumencką i tworzenie spółdzielni energetycznych (wg, doświadczeń niemieckich) oraz ułatwienia w procesach wdrażania energooszczędnych rozwiązań na różnych obszarach gospodarki — np. w budownictwie. Postęp w rozwoju energetyki odnawialnej w ostatnich latach jest tak duży, że warto pokusić się o opracowanie bardziej przyjaznej strategii energetycznej dla Pomorza. Wdrażanie racjonalnego gospodarowania energią i analizy wszystkich możliwości jej pozyskiwania, w tym, przede wszystkim rozwój technologii przyszłości — OZE. To zresztą było dyskutowane najgoręcej w czasie debat. Drugim obszarem gospodarki, który należy rozwijać, to wykorzystanie niezwykłych lokalnych uwarunkowań przyrodniczych i klimatycznych, a więc tworzenie atrakcyjnych warunków do turystyki i wypoczynku, podkreślanych również w misjach wszystkich trzech gmin. Jest to też szeroki, atrakcyjny rynek pracy dla miejscowej ludności.

- To było fantastyczne doświadczenie — poznać tylu przyjaznych ludzi, którzy, choć borykają się z kłopotami, cały czas realizują swoje pragnienia. A na pytanie czy wyprowadziłbyś się stąd — przeczą, odpowiadając tytułem projektu: „to moje miejsce na Ziemi”.  Tu jest naprawdę magicznie, ja też już przywiązałam się do tego miejsca i zapraszam Was wszystkich. Przyjeżdżajcie, przyjeżdżajcie, chociaż na wakacje do Choczewa, Krokowej, Gniewina!

Ewa Podlesińska — Koordynator projektu „Moja gmina, moje miejsce na Ziemi” tel. 605 33 47 92Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wschodnio-Pomorski, 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12 

Powiązane